Ansedel Petter Hempel

1655?-1707

Hammarsmed.
Född omkring 1655.
Död 1707-06-06 i Thorsbo, Byarum (F). [1]
Begravd 1707-06-09 i Byarum (F). [1]
Petter Hempel.
Född omkring 1655.
Död 1707-06-06 i Thorsbo, Byarum (F). [1]
Hammarsmed.

f ?? Hempel.


Vallonsmed.

   
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Ovisst om han föddes i Sverige eller utlandet, i så fall sannolikt Holland). Han synes i slutet av 1600-talet ha arbetat vid Götaströms bruk (tidigare kallat Bohulta Hammar) i Tofteryds s:n, eftersom båda döttrarna som ogifta kallas "vid Götaström". Omnämnes mera i förbigående i Bergsrättens dombok 1705, varav framgår att han senast 1702 arbetat vid Götarps bruk i Byarums s:n, kallas då smeden P.H. Är åren 1704-06 invecklad i processer med bruksledningen i Götarp och gör då knappast något odelat sympatiskt intryck, men synes åtminstone delvis varit föremål för trakasserier. Dessa processer är ej närmare utredda. Han synes aldrig blivit "mästare" i yrket, men då han 1702 kallas "smeden" och 1705 "före detta hammarsmeden", men 1706 "hammarsmedsdrängen" (dock kanske i förklenande syfte av käranden) sy synes detta bero på att han efter 1704 års tvist vid bergsrätten antingen frivilligt eller som avskedad lämnat sitt arbete vid bruket, men sedan börjat arbeta där igen. Detta synes framgå av en process 1708 mot bruksarrendatorn Carl Svanhals av ägarens, generallöjtnanten, frih. Strombergs, bokhållare Hesselman ( samme som anklagat Petter Hempel 1706). Denne säges här ha antagit P.H. "i sin herres tjänst" "sedan bergsrättens dom av den 31 maj 1706 utföll". Men redan av 1706 års dombok framgår, att P.H. arbetat vid bruket före denna tingssession 30 maj och anklagas för oegentligheter just under detta sitt arbete (det är just här han kallas "hammarsmedsdrängen"). Men någon dom angående målet mot P.H. fälldes ej då, utan saken uppsköts till nästa bergsrättsting på begäran av käranden Hesselman, varför det är svårt att avgöra, vilken dom av 1706 som 1708 års dombok åsyftar. Vid 1707 års bergsrättsting förekommer emellertid ej något mål mot Hempel, varför Hesselman väl ej kunnat åstadkomma den utlovade bevisningen utan funnit för gott att nedlägga sin talan. Kort därefter dör P.H. - skuldsatt, efter 1708 års protokoll att döma. Hela saksammanhanget är tämligen oklart; i varje fall synes Hesselman ha varit en otrevlig figur - om man får tro Svanhals vid 1708 års process.
Peter Hempel dog 1707 6/6 på Thorsbo i Byarum och begravdes 9/6 "söder ifrån kyrkan, 52 år gammal". Då begravningen söder om kyrkan vid denna tidpunkt var det hederligaste, under det att öster och väster om kyrkan var något mindre ansedda begravningsplatser, medan norr om sparades åt "självspillingar" och "dåligt folk", så synes bruksledningens avoghet mot honom (och åtminstone i något avseende fällande domar) ej ha satt någon svårare fläck på hans rykte. - Hans gifte är okänt. Det påträffas även vid denna tid som dpv i Götaström tydligen med varann och med P.H besläktade familjer, dels en dräng Per Persson, sedemera gift med Sara Persdotter (och säkerligen hammarsmed), dels en hammarsmed Jakob Persson (g.m. Ingeborg Andersdotter); den senare kan, liksom endera av de båda förstnämnda makarna, förmodas vara barn till P.H.

Gifte och barnGift .

Maria Petersdotter Hempel. Född före 1680 i Götaströms Bruk, Tofteryd (F).

Kirstin Persdotter Hempel. Född omkring 1687 i Götaströms Bruk, Tofteryd (F). [1]
Död 1758-03-26 i Hattut, N:a Linneryd, Tofteryd (F). [2]

Jöns Persson.

Ingegerd Persdotter.

Sigrid Persdotter. Piga.
Källor

  1. G. Molin släktbok
  2. Göran Molin
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2013-12-23 med hjälp av Disgen version 8.2d.