Ansedel Nils Andersson

1654-1713

Född 1654. [1]
Död 1713.
Begravd i Morkarla (C).
Nils Andersson.
Född 1654. [1]
Död 1713.

f Anders Erson-Sarv.
Född 1602.
Död 1683. [2]


ff Eric Hansson.
fff Hans i Svensarva. 
   
 

m Elisabet Nilsdotter.

Död 1674 i Svensarva, Morkarla (C). [1]

   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Morkarlas "store son". Riksdagsman och sedemera talman i riksdagen för bondeståndet. Omnämnd i Upplands Nations tidskrift, Uppsala Nya Tidnings Morkarla-special omkring 1990 samt Dannemora Hembygdsförenings årsskrift 1999.Den senare finns att rekvirera från Margit .... ( alt Gunnar Ahlbäck, Morkarla)
Utdrag ur Årsskrift 1947: Nicolaus Andrae Sarf Uplandus, Bondeståndets talman vid riksdagen 1697.
I en mindre djärv profil avteckna sig dragen av den andre talmannen från häradet, Nils Andersson i Svensarvet i Morkarla s:n, vilken innehadde uppdraget vid 1697 års riksdag. Det bör dock hållas i minnet, att riksdagens ställning nu under det kungliga enväldets dagar var en helt annan än tidigare och att det - i synnerhet på 1690-talet - gällde icke bara om bönderna utan om ständerna i allmänhet, att riksdagspolitiska livsyttringar utöver det fastställda programmet voro utomordentligt sällsynta.
Det är icke heller mycket, som man har sig bekant om Nils Anderssons verksamhet som herreman och talman. Huruvida han vid någon riksdag före sin upphöjelse till talman varit menig herredagsman och sålunda uppfyllt kvalifikationen att vara "viss och förfaren i riksdagshandlingar" har tyvärr inte kunnat konstateras. Riksdagen 1697, till vars viktigaste uppgifter hörde att närvara vid Karl XI:s begravning och att överlämna riksstyrelsen åt den då 15-årige Karl XII erbjuder, om man frånser det sista ärendet, också föga av intresse.
Det är emellertid ur en helt annan synpunkt än den av hans politiska betydenhet, som Nils Andersson i Svensarvet intresserar oss. I honom möta vi näämligen den hittills äldste bondeståndstalman, vars personliga och formella kvalifikationer för uppdraget låter sig något närmare skärskådas. Dessa är också för den tiden rätt märkliga. Icke minst märkligt är det, att vi har hans egna anteckningar att tacka för vår kännedom. I Uppsala Universitetsbibliotek förvaras denne 1600-talsbondes egenhändiga självbiografi - tyvärr är det dock endast ett litet, illa medfaret fragment som återstår.
>> Anno 1654: den 24 martii ... iag född hijt till denna werlden. Ao 1664 Begynte iag Läsa i Book, här hemma hooss en student som heet Petrus Hamnelius. Och än Ao 1666 kom iag i Upsala Schola där iag gick i 5 åhr, sedemera var disponerad i 2 åhr. 1674 Bleef min K. Sahl Moder H Elisabett Nilz Dotter dödh och begroft i Morkare Kyrkia i Coren den 31 Maij. 1675 den 26 April skiffte wår K. fader And:Erss. hemmanedt emellan mig och min broder Swän, då jag var 21 åhr gl: Och thetta åhrett åto folckett nog barcken. 1683 den 25 januarij blef min K fader Anderss Erssin död och den 18 Feb: näst efter begrafwen i Morkarle Kyrkia wijd sine 2ne första hustrurs grifter, Men min Moder , ligger i Coren under sin egen sten. <<
Återvände hem efter avbrutna studier 1670 och tog över hallva fädernesgården Svensarva. Med ekonomin var det dåligt beställt. I biografin förekommer "stor fattigdom" i ett sammanhang som avser familjen men som i övrigt på grund av textförlusten är oklart. Längre ner, i samma stycke, heter det: "Jag tillijka med min g:la fader måste alt till nysäden mäst nähra oss med Barck och ganska litett miöhl och Miölk".
Fram till 1708 brukar han endast halva hemmanet. Den andra gårdshalvan, som innehades av brodern Sven, var för 'resterande utlagor' till Österby nära att drabbas av det öde som drabbade många av traktens skattegårder: att förvandlas till frälsehemman under bruket. Det lyckades dock Nils Andersson att gälda skulden och inlösa gården.
Det är givet, att en skattebonde med den skrivkunnighet och utbildning som N.A. ägde, skulle i stor utsträckning tas i anspråk också för socknens och häradets angelägenheter. Från 1687 3/2 finns han som nämndeman, och som den förnämste och äldste i nämnden blir han 1710 15/2 häradsdomare. Han omtalas också som en av socknens två kyrkvärdar. En svår olycka drabbade också honom mot slutet av hans liv. Av protokollet från hösttinget 1710 framgår. att hans nybyggda skattehemman Svensarva tidigare under året ödelagts av eld. Skadan upppgår till över 1.500 daler kmt, av vilka han i brandstod av häradet erhöll något mer än hälften till hjälp med husets återuppbyggnad.

Gifte och barnGift 1676 Karin Kristiernsdotter. Född i Bohl, Morkarla (C).
Död 1677. [1]

Gift 1679 Margareta Staffansdotter. Född i Knaby, Morkarla (C). [1]
Död 1697.

Anders Nilsson. Född 1697. [3]
Död 1733.


Gift 1698 [1] Karin Johansdotter. Född i Halvbygda, Morkarla (C). [1]Källor

  1. Upplands Nations Årsskrift 1947
  2. Lindströms släktträd
  3. Antavla för August Lindström
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2013-12-23 med hjälp av Disgen version 8.2d.