Ansedel Margareta Börjesdotter

(...)-(1736..1744)

Född trol. (och senast) omkr. 1690 i Mickelsbo, Tofteryd (F) [1] .
Död mellan 1736 och 1744 [1] .
Dödsdatum osäkert, lucka i kyrkboken för dessa år. (GGMolin)

Margareta Börjesdotter
Född trol. (och senast) omkr. 1690 i Mickelsbo, Tofteryd (F) [1] .
Död mellan 1736 och 1744 [1] .

F Börje i Mickelsbo .


Torpare ?

   
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Född trol. (och senast) omkr. 1690 i Mickelsbo, Tofteryd (F) [1] .
Död mellan 1736 och 1744 [1] .
Dödsdatum osäkert, lucka i kyrkboken för dessa år. (GGMolin)


Gifte och barn


Gift 1712-11-21 i Tofteryd (F).

Anders Jönsson. Torpare
Född omkring 1687 i Bohult kvarn, Tofteryd (F) [1] .
Död 1763-01-10 i Göransbo, Alshult, Tofteryd (F) [1] .
Enl dödslängden f 168(7), möjligen i Mickelsbo, möjligen som son till en nu okänd 1:a hustru till Jöns. Kallas vid vigseln 1712 "i Ekhult" och vid sonen Jöns födelse 1713 "i Ekhults soldattorp". Där föds emellertid redan 1714 21/2 barn åt ett annat ungt par, soldaten Jöns Persson och Brita Jönsdtr, vigda 1713 (se dessa), den senare trol. syster till Anders. Såvida inte familjerna någon tid sammanbott, har väl Anders och och hans hustru Margareta redan lämnat torpet. Anders, tydligen torpare eller dagakarl, torde själv också varit soldat, ehuru han ingenstädes kallas så. År 1718 bor makarna hos Nils Jönsson och Märta Jönsdtr i Boarps torp i Tofteryd. Anders har tämligen säkert varit bror till endera. 1719 28/6 får makarna (av vilka hustrun här felaktigt kallas "Persdtr" i st f Börjesdtr) tvillingar på Magerhus*. (Detta torp, som sällan nämnes, är 1761 hemvist för en soldatfamilj.) I husförhörslängden 1735-41 bor Anders jämte hustrun Margareta och dottern Annika i Åängen under Linneryd (i Tofteryd). I hfl omkr. 1760 finns på torpet Göransbo under Alshult, inhyses hos reservryttaren Anders (Jönsson, f. 1686) med hustru Brita (f. 1720) och dottern Kerstin (f.1747). Den fattige Anders, som under tiden hunnit bli änkling och omgift, har alltså, efter alla flyttningar från det ena torpet til det andra, på ålderdomen fått tak över huvudet hos en brorson. På Göransbo dog han av "ålderdomssvaghet" 1763 10/1 (kallas "gamble mannen Anders Jönsson ifrån Alshult, 76 år"). Om identiteten råder intet tvivel; den bestyrkes ytterligare därav, att Alshult är narmaste granngård till Båramo, varifrån sonen Jöns tagit sina båda hustrur. (GG Molin)


Jöns Andersson. Torpare
Född 1713-02-15 i Ekhult, Tofteryd (F) [1] .
Död 1773-02-05 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F) [1] .
" Jöns Andersson på Moliden" Från GG Molins Släktbok: " Före hans egentliga biografi vill jag lämna följande orientering över mina forskningar efter honom (i Vadstena sommaren 1939): Det knapphändiga materialet om J.A. har hopbragts och sammanfogats på följande sätt (det förutskickas, att hans data fr.o.m. 2:a vigseln redan vid efterforskningens början i stora drag var fullt klara genom tidigare upplysningar från Landsarkivet). Med utgångspunkt från ålderuppgiften vid hans död, enl. vilken han skulle varit född 1711 eller 1712, undersöktes födelselängden från 1708-1720, varvid det visade sig, att under dessa år två gossar md namnet Jöns Andersson fötts i Tofteryd, en 1713 15/2 i Ekhults soldattorp, den andre 1713 21/12 i Ekhult. (För säkerhets skull konstaterades sedemera, att det under samma tid i grannsocknarna Byarum, Svenarum, Hagshult och Åker icke fötts någon J.A., som kunde vara ident. m. den är eftersökte.) Den senare av dessa, son till bonden Anders Bengtsson och Brita Gudmunsdotteri Ekhult, visade sig vid en närmare undersökning ha dött redan 1718. Nu återstod alltså endast den J.A., som fötts i Ekhults soldattorp. Det framgick även, att ingen annan J.A. av tillnärmelsevis samma ålder dött i församlingen före år 1800 (frånsett de genom lucka okontrollerbara åren 1736-44). Mellan 1713 och 1749 visar sig ingen Jöns Andersson i församlingens kyrkböcker mer än en person med detta namn i Båramo, som är dopvittne, och tydligen gift, 1732 10/5 och 1734 29/9, samt i den äldsta husförhörslängden ( från 1717, men "nyupplagd" 1733) för detta senare år finns antecknad som husfader i Båramo. Av den med minst tre olika handstilar skrivna, ytterst knapphändiga sidan kan följande olika status för familjen företes för åren 1711, 1725 och 1733: 1717: Sven Svensson, Hustrun Märit Svensdtr, Dottern Brita, Dottern Sigrid. 1725: Sven Svensson, Hustrun Märit Svensdtr, Hindrik [Johansson] Hustrun Brita, Dottern Sigrid vid Bohult. 1733: Jöns Andersson, Hustrun [Sara Svensdtr], pigan Sigrid, Änkan Märit J.A måste sålunda före 1733 med icke namngiven hustru ha flyttat in i ett hus, där husfadern efter 1725 dött, och varifrån ena dottern, Brita, med sin man flyttat bort, medan den andre dottern Sigrid, åter flyttat hem efter att ha tjänat piga i Bohult. Han kan icke ha gjort detta annat än i egenskap av måg i huset. Men vad hette den andra dottern till Sven Svensson, som han gift sig med ? Och varför stod inte giftermålet antecknat i vigsellängden ? (Det kontrollerades för säkerhets skull, att ingen J.A gift sig i grannsocknarna Byarum, Svenarum, Hagshult eller Åker under åren 1727-33.) Och kunde denne J.A. vara ident. m. J.A. från Ekhults soldattorp , som i så fall skulle gift sig vid endast 19 års ålder ? Däremot kunde J.A i Båramo mycket väl vara densamme som J.A. på Moliden, om vilken det genom beteckningen "änkeman" vid vigseln 1749 var bekant, att han tidigare varit gift, ehuru 1:a hustruns namn var okänt. Med ovanstående frågor alltjämt obesvarade, undersöktes, varifrån Jöns' andra hustru Maria Eriksdotter kommit. Det blev en relativt lätt uppgift: den enda Maria Eriksdtr, som fötts i Tofteryd under en med utgångspunkt från åldersuppgiften vid hennes död rimlig tid, föddes just i Båramo 1727 2/5, när Maja Eriksdtr dör på Moliden 1776 5/2, säges hon vara 49 år, vilket stämmer precis. Det kontrollerades även, att ingen annan M.E. dött i socknen fram till 1800. Även andra kontrollmedel: dpv, namngivningsskick m.m. peka åt samma håll, varför det här ej kunde eller kan vara något tvivel om identiteten. Men om J.A. på Moliden valt sin 2:a hustru i Båramo, låg det nära till hands att tro, att även den 1:a varit därifrån. Hans ungdom vid vigseln med henne behövde ej utgöra något hinder, ty före 1734 fanns ingen lagstadgad minimiålder för äktenskap, och äktenskap även mellan ganska unga kontrahenter har ej varit något särdeles ovanligt.. Att parets vigselnotis saknas, behöver ej vara avgörande: det är i fråga om dessa äldsta ministeriallängder tydligen tyvärr så, att åtskilliga dop, vigslar och begravningar aldrig blivit införda. Och det är väl knappast att undra på om sådan glömska gärna råkat drabba fattigt folk, som det vid denna tid ej togs mycken hänsyn till. -- Frågan om den 1:a hustruns identitet besvaras i själva verket av en liten notis i dödslängden: 1749 30/1 "blev hustru Sara Svensdotter vid Brukskvarn död, dess ålder var 60 år". När det nu var känt, att svärfadern till J.A. i Båramo säkerligen hetat Sven, och då "Brukskvarn" endast är ett vardagligt namn på Götaströms Kvarn, där J.A. på Molinden veterligen även senare bott och verkat, kunde det härmed anses klart såväl att de båda J..A. verkligen var identiska, som att den okända 1:a hustrun hetat Sara Svensdtr från Båramo. Detta säkerställes även därav, att en piga S.S. i Båramo påträffas som dpv två gånger 1731 (8/8 och 22/8) dvs. högst ett år innan J.A.'s första vigsel måste antagas ha ägt rum. Hon har väl då återvänt hem efter bortavaro i tjänst, som förklarar, varför hon ej tidigare finns upptagen i hfl hos föräldrarna i Båramo. Hon har varit avsevärt äldre än mannen. J.A. kallas i kyrkböckerna torpare eller mjölnare. Sedan han vid nu okänd tidpunkt flyttat från Båramo, har han fört en tämligen ambulerande tillvaro, vilket framgår av barnens födelseplatser. (Det är dock att märka, att Bohults kvarn, Götaströms kvarn och Brukskvarnen säkerligen betecknar samma kvarn). 1749 har han bott vid Brukskvarn, 1750 på Backegården, sedan på torpet Lund under Sjöryd, sedan åter vid kvarnen och slutligen, från 176(4), på torpet Moliden under Fastorp, där han förblev till sin död. Torpstugan där och några delvis mycket märkliga fornminnen finns avbildade i J.G.Liljegren - C.G.Brunius, Nordiska Fornlemningar (häft 1, Sthm 1819). Jag har också själv besökt stället en gång (trol 1911) och såg då en så vitt jag minns obebodd liten stuga där, dock sannolikt från 1800-talet. Om fornminnena i närheten visste jag då ingenting. Sedemera har, enligt bestämd uppgift, allting där blivit totalt spolierat, enär torpet legat inom det vidsträckta området för artilleriskjutfältet vid Skillingaryd. Kmt och kronan har här farit fram som kvalificerade vandaler. J.A. dog på Moliden 1773 5/2, " av bråck, gammal 61 år".

Nils Andersson. Född 1719-06-18 i Magerhus, Bohult kvarn, Tofteryd (F) [1] .
Om honom intet känt.

Daniel Andersson. Soldat
Född 1719-06-18 i Magerhus, Bohult kvarn, Tofteryd (F) [1] .
Tog namnet Lindgren som soldatnamn ( Linngren efter Linnaryd). han kallas soldat vid sin vigsel 1745., och har som sådan bottt på Bolsbäcken, samma torp som farfadern Jöns Persson brukat. Hans hustru kallas vid vigseln änka på Bolsbäcken. Tillnamnet har som soldatnamn troligen ej fortlevat bland ev. ättlingar.

Annika Andersdotter. Född enl. hfl, saknas i doplängd, omkring 1726 [1] .
Död 1770-10-22 i Tofteryd (F) [1] .
Efter makens död enl. hfl 1759 som änka med sönerna Petter och Sven hos brodern Jöns vid Götaströms Kvarn. Hon är troligen identisk med "änkan fattiga Annika Andersdtr", som (utan angiven hemvist) dog i Tofteryd av den s.k. dragsjukan 1770 22/10, "gammal 45 år" Ev ättlingar till Annikas söner har ej efterforskats. (GG Molin)


Källor

  1. G. Molin släktbok
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.