Ansedel Anna Britta Lindström

1798-1882

Född 1798-11-05 i Ödsmål (O) [1] .
Finns ej i Ödsmål C:2. Enl min farfar född där enligt hennes faders testamente.
Flyttade 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .
Död 1882 [3] .
Begravd i Vedum (R) [1] .

Anna Britta Lindström
Född 1798-11-05 i Ödsmål (O) [1] .
Död 1882 [3] .

F Anders d.y. Björnberg.
Född 1777-06-26 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [4] .
Död 1813-07-31 [5] .
Grosshandlare


FF Anders d.ä. Björnberg.
Född omkring 1716 [1] .
Död 1783-05-18 i Vaggeryd [6] .

 
 

FM Anna Greta Hultman.
Född 1731-07-18 i Göteborgs Kristine (O) [7] .
Död 1820-08-08 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [8] .


FMF Birger Hultman.

Död 1734 [1] .
Handlande


FMM Anna Cornelia Hising.
Född 1708.
Död 1775 [1] .


M Anna Helena Lindström.
Född 1778-07-31 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [9] .MF Emanuel Lindström.


Fabrikör


MFF Olof Andersson Lindström.
Född omkring 1711.
Död 1786 [1] .
Järndragare


MFM Eva Nilsdotter Morat.

Död omkring 1759 [1] .


MM Ingrid (Engela) Falk.
Född 1747-02-16 [1] .
Död omkring 1801.


MMF Anders Olsson.
Född omkring 1715.
Död 1775-06-04 [1] .
Lantman


MMM Anna Bengtsdotter.
Levnadsbeskrivning

Född 1798-11-05 i Ödsmål (O) [1] .
Finns ej i Ödsmål C:2. Enl min farfar född där enligt hennes faders testamente.
Flyttade 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .
Död 1882 [3] .
Begravd i Vedum (R) [1] .


Gifte och barn


Gift 1821-04-03 i Torp, Hjärtum (P) [10] .

Jochim Erdmann Otto Gammelin. Murarmästare
Född 1768-06-10 i Mecklenburg, Tyskland [3] .
Flyttade omkring 1812 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [11] .
Flyttade tillbaka 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .
Inflyttade till Göteborg som byggmästare eller "muraremästare" och hade arbete vid Tyska Kyrkans uppbyggande efter branden. Byggde och ägde hus i Göteborg. Ägde ett sockerbruk på Stampen i Göteborg. Bodde sedemera på egendomen Torp i Hjärtum, där han anlade ett tegelbruk. Enligt bouppteckningen förrättad den 16/1 1829 efterlämnade han i fast egendom 1/4 dels hemman Torp, Yttre Torp med åbyggnader beläget i Hjertums s:n och Torpe härad av Bohuslän. Bouppteckningen visade en behållning av 4492.15 Rdr banco. Följande uppgifter har erhållits om Otto Gammelin från Landsarkivet i Göteborg: "Enligt en i Kristine församlings kyrkoarkiv bevarad lysningshandling vigdes därstädes den 13 juni 1799 mästaren vid det lovl. murareämbetet Joachim Erdmann Otto Gammelin och jungfru Anna Regina Shönau. Enligt samma handling var brudgummen 31 år, och ledamot av Kristine tyska församling; någon anteckning om födelseort finnes däremot icke. Någon person med namnet Gammelin är ej påträffad antecknad inflyttad tilll Kristine församling vid genomseende av flyktinglängderna för åren 1774-1799. Otto Gammelin erhöll burskap som murmästare i Göteborg 17 juni 1796 (burskapet uppsagt den 3 april 1812; med anledning därav ha magistratens i Göteborg inneliggande handlingar för åren 1795-96 juni genomsökts, dock utan att där påträffats någon handling rörande Gammelin eller hans härkomst.Han utflyttade till Hjärtums församling (Bohuslän) år 1827 21/5, och enligt attesten medföljde hans hustru Anna Brita Lindström. "Aflytta till Hjärtum med vittnesbörd, att de ordentl:n brukat salighetsmedlen och fört anständig vandel".
Enligt förenämnda attest samt Hjärtums husförhörslängder var Otto Gammelin född 1768-06- 10, men ej heller häri finnes födelseorten angiven för honom. Födelseort eller -år finnes ej antecknat för honom i Kristine församlings äldsta bevarade personalförteckning 1812-23 Vid genomgående av Kristine fösaml. räkenskaper och verifikationer för åren 1792-1800 har påträffats en räkning till församlingen, daterad den 7 februari 1801 och kvitterad av Otto Gammelin, däri han erhöll 54 riksdaler, 6 runstycken specie för utfört murarearbete. Kristine kyrka, vilken år 1746 till större delen härjades av eld, var till fullo återbyggd först år 1798. I göteborgs magistrat finns bouppteckning av den 6 juni 1810 bevarad efter Otto Gammelins 1:a hustru Anna Regina Schönow, död den 4 dec 1809. O. gammelin var gift tre gånger. Hans far var enl uppg från GGM linvävare i Pommern. Gammelin är en by i Tyskland, sydväst Schwerin. Namnges Gammelin - Mechlenburg - West Pomerania - Germany. Sannolikt har han tagit efternamnet efter orten han kom ifrån.
Död 1828-12-16 i Torp, Hjärtum (P) [12] .


Paulina Ottilia(na) Gammelin. Född 1821-09-18 i Uddevalla (O) [13] .
Flyttade 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .
Flyttade vid giftet 1840 från Hjärtum (P) till Svarteborg (O) [3] .
Flyttade efter makens död 1869-10-05 från Tyft, Svarteborg (O) till Vissjö, Svarteborg (O) [14] .
Flyttade 1877-10-27 från Vissjö, Svarteborg (O) till Uddevalla (O) [15] .
Sin barndom tillbragte hon delvis i Hjertum i Bohuslän, delvis i Göteborg där hon gick i skola. Vid nitton års ålder ingick hon äktenskap med F.W. LUndbohm Efter makens död flyttade hon till Vässjö, vars hus hon lät uppbygga. Gården hade nämligen brunnit kort före FWL's död. Här bodde hon till år 1877, då hon flyttade med sina yngre barn till Uddevalla, och hade där inackordering för skolbarn. Sedemera bodde hon en tid hos sin dotter och måg Thekla och Sixten Lundbohm på Rännelanda. Därifrån flyttade hon till döttrarna Agnes och Hilma L. Hos dem bodde hon först i Bäckefors och sedan i Strömstad åren 1898-1903. Till följd av en olyckshändelse blev hon vid denna tid oförmögen att själv förflytta sig under återstoden av sitt liv. 1903-1905 bodde hon hos dottern och mågen Thekla och Sixten L. invid Tångelanda på Dal, dit de flyttat från Rännelanda. 1905 flyttade hon hem till dottern och mågen Hilma och Hjalmar Setterblad på Åseslätt i Fristads socken i Västergötland. Här dog hon den 12 april 1906. Hon jordfästes i Fristads k:a, varefter hennes stoft fördes till Svarteborgs kyrkogård, där det nedsattes i makens familjegrav. (Uppgifterna lämnade av Hilma Setterblad)
Död 1906-04-12 i Åsslätt, Fristad (P) [16] .
Begravd i Svarteborg (O) [3] .

Emil Alexander Gammelin. Jordbrukare
Född 1823-07-12 i Göteborgs Kristine (O) [17] .
Flyttade 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .
Flyttade 1853 från Skarstad (R) till Bösö, Laske-Vedum (R) [18] .
Flyttade 1855 från Bösö, Laske-Vedum (R) till Skarstad (R) [19] .
Flyttade 1857 från Skarstad (R) till Grönemad, Vedum (R) [20] .
Var på 1840-talet handelsbiträde i Nossebro. Blev sedan jordbrukare och bodde först på Bösö, Vedum. Här stannade han blott något år och från denna tid kan noteras hans första process vid häradsrätten. Han kom nämligen senare att i stor omfattning vara verksam som sakförare och förvärvade som sådan mycket stort anseende. Flyttade till Balltorp, Barne Åsaka, varest han ägde kvarn och gård. Härifrån den 1 maj 1856 till Dalen i Naums socken. Lät här uppföra den herrgårdsbyggnad, som ännu finnes kvar. Flyttade 1875 till Vedums stationssamhälle, där han föregående år låtit bygga ett hus, det så kallade "slottet" Kommunalstämmans ordförande 1876-1884. Han dog den 5 mars 1886 i Vedum och ligger begravd på Vedums kyrkogård. I en dödsruna läses följande: " I Vedum avled nästlidne fredag possesionaten E.A. Gammelin vid 63 års ålder. Han var född i Göteborg och en framstående man inom sin ort där han mycket anlitades i allmänna uppdrag. Gott huvud, gott hjärta och verksamhetslust i förening danade honom till en samhällets stödjepelare av det äkta slag, som är av så stor och hälsosam betydelse för den ort där en sådan person verkar." (Uppgivet av Hilda Gammelin, en del uppgifter från tidskriften "Tankelänken" sign Nils Johansson.
Död 1886-03-05 i Vedum (R) [21] .
Begravd i Vedum (R) [3] .

Augusta Ferdinanda Gammelin. Född 1824-09-04 i Göteborgs Kristine (O) [22] .
Flyttade 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .
Hon förestod halvbrodern Niklas Gammelins hem i Skåne och på Orust tills han avled. Hade sedan ett mindre hotell i Uddevalla. Bodde sedemera tillsmmans med sin syster Amelia Landberg (då änka) först i Göteborg och sedan i Halmstad hos Amalias dotter Eva Mohrbutter. (Uppgifter av Hilma Setterblad och Sixten Lundbohm). Augusta F kom som ganska ung till Frih. Karl Bennet på herresätet Uttersåker. Hon vistades här en längre tid och sedan några år hos sin styvfader Anders Göran Frykman i Hjärtum. År 1855 flyttade hon til Morlanda på Orust, där hon förestod hemmet hos sin halvbror Niklas, som var provinsialläkare först där och efter 1863 i Hässleholm, där hon stannade till Niklas död. (Enl. av Eva Mohrbutter gjort utdrag ur John Sjöholms släktregister).
Död 1911-01-04 i Halmstad [3] .

Amalia Josefina Gammelin. Född 1826-12-26 i Göteborg [23] .
Flyttade 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .
Flyttade 1879 till Göteborg [1] .
Enligt uppgifter från Landsarkivet i Göteborg: Född den 26/12 1825. Amelie bodde som änka först i Göteborg tillsammans med systen Augusta varefter systrarna 1908 flyttade till dottern Eva Mohrbutter i Halmstad.
Död 1915-07-05 i Halmstad [23] .


Gift 1831-05-01 i Torp, Hjärtum (P) [24] .

Anders Göran Frykman. Kronolänsman
Född 1779-07-13.
Död 1857 [1] .
Kronolänsman i Inlands Torpe härad i Bohus län Bosatt i Hjärtum. (Uppgifterna lämnade av Eva Mohrbutter, efter A G Frykmans egna anteckningar


August Bernhard Frykman. Född 1831-12-17 i Hjärtum (P).

Albertina Birgitta ( Bibbi ) Frykman. Född 1833-04-30 i Torp, Hjärtum (P) [25] .
Död 1903-01-07 i Ryda (R) [23] .

Alida Benedicta ( Ida ) Frykman. Född 1833-04-30 i Hjärtum (P).

Aurora Bernhardina Frykman. Född 1836-01-29 i Hjärtum (P).

Amanda Desideria Frykman. Född 1837-03-01 i Hjärtum (P) [3] .
Flyttade 1900-12-16 från Stång, Fägre (R) till Täby (AB) [26] .
Amanda bodde efter makens död kvar på Stång till 1900 och flyttade då till sin dotter Gertrud i Täby. Båda flyttade sedemera till Roslags-Näsby. Amanda död i Stockholm den 11 aprl 1922. Begravd i Fägre. (Uppg. efter Harald Nordwall)
Död 1922-04-11 i Lidingö (AB) [23] .
Begravd i Fägre (R) [3] .

Fredrik Fritiof Frykman. Länsman
Född 1839-01-20 i Hjärtum (P) [3] .

Björn Agaton Frykman. Född 1841 i Hjärtum (P) [3] .
Död 1849.


Källor

 1. G. Molin släktbok
 2. G. Molin släktbok, Hjärtum B:1 p 437
 3. Lundbohms släktbok
 4. G. Molin släktbok, Göteborgs Domkyrkoförs C:2 p 335
 5. G. Molin släktbok, Göteborgs Domkyrkoförs C:4 p 331
 6. G Molins släktbok, Göteborg Domkyrko C:3 p 497
 7. G. Molin släktbok, Göteborg Kristine CI:3 p 71
 8. G Molins släktbok, Göteborg Domkyrko C:5 p 425
 9. Göteborgs Domkyrkoförs C:2 p 359
 10. Lundbohms släktbok, Hjärtum C:4 p 21
 11. G. Molin släktbok, Hjärtum AI:8 p 27
 12. Lundbohms släktbok, Hjärtum C:5 p 403
 13. Dopskålspapper, släktbok, Uddevalla C:7 p 123
 14. Lundbohms släktbok, Svarteborg AI:17 p 106
 15. Lundbohms släktbok, Svarteborg AI:20 p 300
 16. Lundbohms släktbok, Uddevalla AIIa:16 p 242
 17. Lundbohms släktbok, Göteborg Kristine CII:2 p 549
 18. Laske-Vedum AI:7 p 153
 19. Bitterna B:3 p 19
 20. Laske-Vedum AI:7 p 299
 21. Lundbohms släktbok, Laske-Vedum F:1 p 27
 22. Lundbohms släktbok, Göteborg Kristine CII:3 p 17
 23. Lundbohms släktbok, Sveriges Dödbok 1901-2013
 24. Hjärtum C:5 p 5
 25. Lundbohms släktbok, Hjärtum C:5 p 115
 26. Lundbohms släktbok, Fägre AIIa:2 p 425
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.